ضبط الشبكات لينكس نظرة عامة '''''''توسيع'''''' [2]

ضبط الشبكات لينكس نظرة عامة
كيفية توسيع الشبكة VLAN INTERFACES ؟


       allow-hotplug wlp2s0 wlp2s0.1 wlp2s0.2 wlp2s0.3

       iface wlp2s0 inet static
            address 192.168.0.2/24
       iface wlp2s0.1 inet static
            address 192.168.0.3/24
       iface wlp2s0.2 inet static
            address 192.168.0.4/24
       iface wlp2s0.3 inet static
            address 192.168.0.5/24

            gateway 192.168.0.1

بعدها الرفع .

# sudo ifup --allow hotplug wlp2s0

لضمان عملها استخدم . مثالا .

       iface eth0 inet manual
            up ifup eth0.3

       iface eth0.3 inet static
            address ...# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo  br0
iface lo inet loopback

  allow-hotplug wlp2s0 wlp2s0.1 wlp2s0.2 wlp2s0.3
#######################
#auto enp1s0
#allow-hotplug enp1s0
       #iface enp1s0 inet static

       # address 192.168.0.10
       # netmask 255.255.255.0
       # gateway 192.168.0.1
##########################

#auto wlp2s0
#allow-hotplug wlp2s0
        #iface wlp2s0 inet static

        #address 192.168.0.20
        #netmask 255.255.255.0
        #gateway 192.168.0.1
##########################       iface wlp2s0 inet static
            address 192.168.0.172
       iface wlp2s0.1 inet static
            address 192.168.0.3/24
       iface wlp2s0.2 inet static
            address 192.168.0.4/24
       iface wlp2s0.3 inet manual
           # address 192.168.0.200/24
##########################


auto br0
iface br0 inet static

address 192.168.0.200
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
#gateway 192.168.0.201
#dns-nameservers 192.168.0.203
bridge_ports wlp2s0.3
bridge_stp off
 

إرسال تعليق

0 تعليقات