العودة إلى ifupdown – /etc/network/interfaces .

العودة إلى ifupdown – /etc/network/interfaces .لمديري الشبكات قد تراغب في ضبط شبكتك بدل الضبط التقائي .

$ sudo  nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

علق : managed=false
أضف : managed=true

$ sudo  touch /etc/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf
 
$ sudo  apt update

$ sudo  apt install ifupdown


$ sudo  nano /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto enp2s0
iface enp2s0 inet dhcp


$ sudo  systemctl restart networking


######################


# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
###########################
allow-hotplug wlp2s0 wlp2s0.1
####################################
iface wlp2s0 inet dhcp

iface wlp2s0.1 inet manual

#############################
auto br0
iface br0 inet static

address 192.168.1.163
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
#gateway 192.168.1.1
#dns-nameservers 192.168.1.163
bridge_ports wlp2s0.1
bridge_stp off
 

إرسال تعليق

0 تعليقات